Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, εφεξής «Φορέας», διοργανωτής του Βαλκανικού Φόρουμ και διαχειριστής του ιστότοπου http://balkanforumthess.mathra.gr ενεργεί ως υπεύθυνος και εκτελών την επεξεργασία. Λαμβάνοντας τα προσωπικά δεδομένα ομιλητών και συνέδρων τηρεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια τους. Η δε επεξεργασία τους διέπεται από ισχύουσα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εθνική νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει, συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί ο Φορέας συλλέγονται με τη ρητή συγκατάθεση σας με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την ομαλή διοργάνωση και ασφαλή διεξαγωγή του Φόρουμ. Ειδικότερα τα δεδομένα των συνέδρων και ομιλητών που συλλέγονται είναι: Όνομα, Επώνυμο, Φορέας, Ιδιότητα, Email. Τα ανωτέρω στοιχεία μας τα χορηγείτε οικειοθελώς κατά την έγγραφή σας ως Σύνεδρος και / ή Ομιλητής.

Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Φορέα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για τους σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνει:

  1. Στην περίπτωση των Ομιλητών: α) την ανάρτηση των στοιχείων σας (ονοματεπώνυμο, φορέας, ιδιότητα,) στον ιστότοπο του Φόρουμ καθώς και στα έντυπα του, β) τη δημοσίευση περιλήψεων των ομιλιών σας στον ιστότοπο http://balkanforumthess.mathra.gr, γ) τη χρήση περιεχομένου της παρουσίασης / ομιλίας σας σε Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter), Πρακτικά Συνεδρίου (έντυπα ή/και ηλεκτρονικό), δ) την αποστολή της παρουσίασής σας σε δημοσιογράφους.
    ε) την ανάρτηση φωτογραφιών σας από τις συνεδρίες ή / και τον συνεδριακό χώρο.
    στ) τη χρήση της παρουσίασής σας συνδυασμένη με το βίντεο της ομιλίας σας (webcasting), ζ) την ανάρτηση και/ή δημοσίευση του pdf της παρουσίασής σας.
  2. Στην περίπτωση των Συνέδρων και των Ομιλητών : α) τη χρήση του ονοματεπωνύμου σας και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης για την αποστολή ενημερώσεων για το Φόρουμ το αργότερο μέχρι και το επόμενο Φόρουμ, β) τη διερεύνηση παραβίασης διάταξης νόμου, κανόνα ή κανονισμού, των όρων και πολιτικών του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειάς μας, των χρηστών ή τρίτων. γ) τη συμμόρφωση του Φορέα με νομική υποχρέωσή του (π.χ. αποκάλυψη που επιτάσσεται από το νόμο, κανονισμό ή δικαστική απόφαση).

Η συμπλήρωση της φόρμας δήλωσης συμμετοχής σας και η εν συνεχεία παρουσία σας στο Φόρουμ με οποιαδήποτε ιδιότητα, συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας για χρήση από τον Φορέα της εικόνας και των δηλώσεων / εισηγήσεών σας, όπως τυχόν αποτυπωθούν σε βίντεο που θα ληφθεί ή/και σε ζωντανή μετάδοση (live streaming), για την προβολή της διοργάνωσης με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, όπως όλως ενδεικτικώς μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου ή του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται ο Φορέας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας και προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας.
Ο Φορέας δεσμεύεται ότι δεν προτίθεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με εξαίρεση εξωτερικούς συνεργάτες, εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό του αναλαμβάνοντας εν μέρει ή εν όλω την ευθύνη υλοποίησης των ενεργειών, διοργάνωσης και οργανωτικής υποστήριξης του Φόρουμ ή παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακού τόπου/βάσης δεδομένων ή παρόχων υπηρεσιών αποστολής newsletters. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί στο Φορέα, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν επίσης δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, εφόσον αυτό απαιτηθεί σε συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο, δικαστική απόφαση/εντολή.

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα πρόσβασης διόρθωσης, μεταφοράς και διαγραφής, ενώ διατηρείτε πάντοτε τη δυνατότητα τροποποίησης ή εναντίωσης σε επεξεργασία. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία. Επίσης έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι μία τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει αυτομάτως και τη διακοπή της συνεργασίας μας, δεδομένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την ομαλή διεξαγωγή του Φόρουμ.
Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα είναι τα εξής: Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, ( e-mail contact@dpa.gr ).

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Φορέα ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@mathra.gr