Ομιλητές

1Η ΜΕΡΑ

1η Θεματική Ενότητα: Διασυνοριακό green deal: πράσινη επιχειρηματικότητα, αειφόρος ανάπτυξη, κυκλική οικονομία

Υποενότητα 1.1

Υποενότητα 1.2

2Η ΜΕΡΑ

2η Θεματική Ενότητα: Έξυπνες πρακτικές διασυνοριακής συνεργασίας με τουριστικό-αγροδιατροφικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα για τους πολίτες των Βαλκανίων
3η Θεματική Ενότητα: Ο ρόλος της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων για τη νέα Προγραμματική    Περίοδο 2021-2027
4η Θεματική Ενότητα: Οι νέες προοπτικές – πολιτικές συνοχής και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας   μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων